Skip to main content
Skip table of contents

Phân tích tổng quan (Analytic Dashboard)

Tên màn hình (Screen Name)

Phân tích tổng quan (Analytic Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Analytic Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện tổng quát các thông tin liên quan đến tỷ lệ đặt phòng, công suất phòng của các cơ sở trong cùng chuỗi theo dạng biểu đồ.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Điều kiện lọc

 • Chọn cơ sở cần xem

 • Chọn thời gian cụ thể cần xem thông tin

 • Tích chọn xem theo các trường thông tin:

  • Hotel: loại phòng khách sạn

  • Villa: loại biệt thự

  • Group booking/ Khách đoàn

  • Hard Block/ Quỹ phòng cố định

  • Soft Allotment/ Quỹ phòng

Các thông tin tổng quát

 • Room nights: Đêm phòng lưu trú

 • Booking: Số lượng đặt phòng

 • Occupancy: Công suất phòng

 • Revenue: Doanh thu

 • ADR: Giá trung bình mỗi đêm phòng

 • RevPar: Doanh thu trên mỗi phòng sẵn có

Biểu đồ hiệu suất của các cơ sở

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.