Skip to main content
Skip table of contents

Phòng họp (Meeting Room)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục phòng họp (Meeting Room)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Meeting Room

Tổng quan (Summary)

Danh mục các phòng họp của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các phòng họp đã khai báo

 • Tên phòng họp/Room Name: Tên phòng họp

 • Sức chứa tối đa/Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Loại sự kiện/Space Type: Các loại sự kiện mà có thể sử dụng phòng họp, VD: Event, Meeting, Wedding…

 • Cách bài trí/Setup Style: Hiển thị số lượng khách tối đa tùy theo từng cách bái trí và sắp xếp bàn. Mỗi cách bài trí là một cột thông tin

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng họp, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Hiển thị phòng họp đã ngưng sử dụng/Show Inactive Meeting Room: Kích để hiển thị cả các phòng họp đã ngưng hoạt động (Inactive)

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của phòng họp

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một phòng họp

[Add] - Thêm mới phòng họp

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Tên phòng họp/Room Name: Tên phòng họp

 • Mô tả/Description: Mô tả về phòng

 • Loại sự kiện/Space Type: Các loại sự kiện mà có thể sử dụng phòng họp, VD: Event, Meeting, Wedding…

 • Vật dụng/Amenities: Danh sách các vật dụng có trong phòng họp

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

[Extended Information] – Thông tin khác

 • Sức chứa tối đa/ Maximum Capacity: Sức chứa tối đa của phòng họp

 • Đơn vị tính/ Square Unit Type: Đơn vị tính diện tích của phòng

 • Diện tích phòng/ Room Size: Diện tích của phòng

 • Chiều rộng/ Width: Chiều rộng của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Chiều dài/ Length: Chiều dài của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Chiều cao trần/ Ceiling Height: Chiều cao trần của phòng họp theo đơn vị tính chọn ở trên

 • Khu vực/ Area: Khu vực

 • Tòa nhà/ Block

 • Tầng/ Floor

[Media Information] – Clip và video về loại phòng: Upload các clip và video về loại phòng lên

[Setup Style] – Các dạng sắp xếp khác nhau và công suất tối đa của mỗi loại

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một phòng họp khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.