Skip to main content
Skip table of contents

Phòng (Rooms)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục phòng (Room Code)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Room

Tổng quan (Summary)

Danh mục phòng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các số phòng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Số phòng/Room Number: Số phòng

 • Tên/Name: Tên phòng

 • Loại phòng/Room Type: Loại của phòng. Chọn từ danh mục loại phòng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của phòng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Hiển thị phòng ảo/Show Pseudo Room: Kích để hiển thị cả các phòng ảo

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một phòng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một phòng

Thêm mới số phòng

[Basic Information] – Thông tin chung

 • Số phòng/Room Number: Số phòng

 • Tên/Name: Tên phòng

 • Loại phòng/Room Type: Loại của phòng. Chọn từ danh mục loại phòng

 • Phòng ảo/Pseudo: Loại phòng ảo hay phòng vật lý. Kích chuột để chuyển giữa 2 tình trạng.

 • Mô tả/Description: Mô tả về phòng

[Booking Information] – Thông tin khác

 • Số lượng khách tối đa/Max Occupancy: Số lượng khách tối đa của phòng

 • Diện tích phòng/Room Size: Diện tích của phòng

 • Đơn vị tính/Square Unit Type: Đơn vị tính diện tích của phòng

 • Số máy/Phone No.: Số máy lẻ trong phòng

 • Khu vực/Section: Khu vực dọn của phòng

 • Tòa nhà/Block

 • Tầng/Floor

 • Đặc điểm/Room Feature: Các tiện nghi/tiện ích và đặc điểm của phòng

 • Phòng thông nhau/Connecting Room: Các số phòng thông sang phòng hiện hành

History: Lịch sử chỉnh sửa thông tin

Kết xuất danh mục ra PDF

Nhấn “Export PDF” để kết xuất danh mục ra dưới dạng PDF

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một phòng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.