Skip to main content
Skip table of contents

Planning (Kế hoạch)

Tên màn hình (Screen Name)

Planning task (Kế hoạch công việc bảo trì)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance plan – Planning

Tổng quan (Summary)

Thể hiện tổng quan kế hoạch các công việc bảo trì tương ứng với các khu vực cụ thể theo ngày, tháng hoặc năm

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

 • Import Plan: Trong trường hợp nhiều kế hoạch công việc bảo trì cần tạo, có thể điền thông tin vào mẫu sẵn có và Import vào hệ thống nhanh hơn

 • Create Plan: Tạo kế hoạch bảo trì

  • Plan name: Tên kế hoạch

  • Status: Trạng thái

  • Planning site: Cơ sở thực hiện

  • Department: Bộ phận

  • Work center: Tổ thực hiện

  • Equipment: Thiết bị

  • Functional location: Vị trí thiết bị

  • Activity type: Loại hoạt động

  • Plan start date - Plan end date: Ngày bắt đầu - Ngày kết thúc

  • Recurrence: Thiết Lập Vòng Lặp

  • Enable plan recurrence: Bật tắt button để thiết lập vòng lặp

  • Recur every: Lặp lại mỗi

  • Frequency: Lặp lại theo ngày/ tuần/ tháng..

  • Each plan duration (day): Độ dài mỗi kế hoạch (ngày)

  • Reminder Before: Nhắc lại Trước (ngày)

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.