Skip to main content
Skip table of contents

Planning site (Cơ sở thực hiện)

Tên màn hình (Screen Name)

Planning site (Cơ sở thực hiện)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Maintenance Plan – Configuration – Planning site

Tổng quan (Summary)

Cấu hình các cơ sở thực hiện kế hoạch bảo trì để phục vụ cho việc tạo kế hoạch thuận tiện hơn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • #: Số thứ tự

  • Code/ Mã: Mã quy định của cơ sở

  • Name/ Tên: Tên nhóm kỹ thuật của cơ sở

  • Department/ Bộ phận: Chọn từ danh sách bộ phận có sẵn

  • Description/ Mô tả: Nhập mô tả của nhóm kỹ thuật (nếu có)

Create Planning Site : Tạo cơ sở thực hiện

Chọn vào biểu tượng “v” để thực hiện tạo nhiều cơ sở cùng 1 lúc bằng cách điền thông tin vào mẫu có sẵn sau đó nhập vào hệ thống.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.