Skip to main content
Skip table of contents

Profile Detail (Xem chi tiết hồ sơ)

Tên màn hình (Screen Name)

Xem chi tiết hồ sơ (Profile Detail)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Tìm kiếm hồ sơ khách (Profile) – Nhấn nút “View” hoặc double click vào profile

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng xem thông tin chi tiết của một hồ sơ khách

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin chi tiết của một hồ sơ bao gồm các tab thông tin:

 1. Tab Profile: Thông tin chi tiết

 2. Tab Document: Thông tin các file đính kèm

 3. Tab Stay History: Thông tin lịch sử lưu trú của profile

 4. Tab Activity: Ghi nhận các thay đổi của profile khách

[Tab Profile] - Thông tin chi tiết (1)

[Personal] - Thông tin cá nhân

 • Danh xưng/Title: Chọn từ danh mục danh xưng.

 • Tên viết tắt/Alias Name: Tên viết tắt của khách.

 • Tên/First Name: Tên của khách.

 • Họ/Last Name: Họ của khách.

 • Giới tính/Gender: Giới tính của khách.

 • DOB (Date of Birth): Ngày sinh của khách.

 • Email: Địa chỉ email của khách.

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách.

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách.

 • Thành phố/City: Nhập tên thành phố của khách.

 • Postal Code: Mã bưu điện.

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia.

 • Phương thức thanh toán/Payment method: Phương thức thanh toán chính của khách.

 • Số thẻ/Card No.: Số thẻ của khách.

 • ID: Số giấy tờ tùy thân của khách.

 • Quốc tịch/Nationality: Quốc tịch của khách.

 • Website: Thông tin trang web của khách/Công ty/Đại lý du lịch

 • AR No.: Mã số công nợ của profile (nếu có)

 • Kênh phân phối/Distribution channel: Các kênh phân phối bán phòng của khách sạn

[Loyalty] - Thông tin thành viên

 • VIP: Mã VIP của khách.

 • Vin ID: Mã số trên hệ thống Vin ID của khách

 • Lần lưu trú đầu tiên/First Stay: Lần đầu tiên khách lưu trú lại chuỗi khách sạn.

 • Lần lưu trú gần nhất/Last Stay: Lần gần nhất khách lưu trú tại chuỗi khách sạn.

[Preference] - Thông tin sở thích (chỉ có cho loại profile là Guest)

 • Preference: Chú thích đặc biệt về khách, như là các thông tin về sức khỏe, dị ứng, sở thích, tín ngưỡng…

[Document] - Thông tin giấy tờ tùy thân của khách

[Tab Document] - Thông tin các file đính kèm (2)

Upload các file hình ảnh về giấy tờ tùy thân của khách vào hồ sơ hoặc kéo thả các file muốn đính kèm vào hồ sơ khách

[Tab Stay History] - Thông tin lịch sử lưu trú (3)

 • Khách sạn/Property: Tên khách sạn khách từng lưu trú.

 • Mã xác nhận/Conf. No.: Mã xác nhận của lần lưu trú đó.

 • Thời gian/Time: Giai đoạn lưu trú.

 • Loại phòng/Room type: Loại phòng khách lưu trú.

 • Doanh thu/Revenue: Doanh thu thực tế của lần lưu trú đó.

 • Số phòng/Room No.: Số phòng khách lưu trú.

 • Yêu cầu đặc biệt/Special request: Các yêu cầu đặc biệt của khách trong lần lưu trú.

[Tab Activity] - Những thay đổi của profile ( nếu có )

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.