Skip to main content
Skip table of contents

Profiles (Tìm kiếm hồ sơ khách)

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm hồ sơ khách (Profiles)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Profiles (Tìm kiếm hồ sơ khách)

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng tìm kiếm và tạo các hồ sơ khách đã phát sinh trong khách sạn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Tạo Profile cá nhân

Xem chi tiết ở Guest Profile (Hồ sơ khách cá nhân)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Tên khách/Name: Tên của khách

 • Tên viết tắt/Alias Name: Tên viết tắt của khách

 • Số giấy tờ/Doc. Number: Thông tin giấy tờ tùy thân của khách

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Email: Địa chỉ email của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch

 • Loại hồ sơ/Profile Type: Chọn loại hồ sơ muốn tìm kiếm, bao gồm:

  • Khách lẻ/Guest

  • Công ty/Company

  • Travel Agent/Đại lý du lịch

  • Tất cả/All

 • Trạng thái/Status: Trạng thái hồ sơ của khách

Active/Hoạt động: Chọn để xem các hồ sơ khách hàng đang hoạt động

Inactive/Không hoạt động: Chọn để xem các hồ sơ khách hàng đang không hoạt động

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Số hồ sơ/Profile No: Số hồ sơ của khách

 • Tên/Full Name: Tên của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

 • Tên viết tắt/Alias Name: Tên viết tắt của khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

 • Số giấy tờ/MST/ID/Tax Number: Số giấy tờ hoặc mã số thuế của hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

 • Email: Địa chỉ email của khách.

 • Số ĐT/Phone: Số điện thoại của khách.

 • Địa chỉ/Address: Địa chỉ của khách.

 • Loại hồ sơ/Profile Type

 • Mã công nợ/AR No.: Mã số công nợ của profile (nếu có)

 • Trạng thái/State: Trạng thái của hồ sơ khách hàng

 • Nút chức năng: Khi đưa chuột đến từng hồ sơ thì sẽ hiện lên các nút chức năng

  • Xem/View: Xem nhanh thông tin hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch. Chi tiết xem chức năng Profile Detail

  • Sửa/Edit: Sửa thông tin hồ sơ khách lẻ/Công ty/Đại lý du lịch.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.