Skip to main content
Skip table of contents

Program

Tên màn hình (Screen Name)

Chương trình hội viên (Program)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Loyalty - Program

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị toàn bộ danh sách các chương trình được tạo cho khách hàng sử dụng và chia chi tiết theo các thông tin tình trạng

Màn hình (Screen)

image-20231222-043917.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

 • Program code/ Mã chương trình

 • Program name/ Tên chương trình

 • Effective date/ Thời hạn áp dụng của chương trình

 • Number of member/ Số lượng khách tham gia chương trình

 • Description/ Nội dung chương trình

 • Status/Trạng thái chương trình

 • Action/Trạng thái hoạt động

[Filter] – Điều kiện lọc:

image-20231222-050653.png

Người dùng có thể lọc thông tin từ các trường thông tin bao gồm:

 • Keywords/ Từ khóa

 • Status/ Trạng thái:

  • All/ Tất cả các trang thái

  • Active/ Đang hoạt động

  • Waiting to use/ Đang chờ sử dụng

  • Inactive/ Không hoạt động

  • Expired/ Đã hết hạn

 • Date range/ Khoảng thời gian bắt đầu - kết thúc của chương trình

Chọn Search để tìm kiếm

[Create New] – Tạo mới một chương trình

image-20231222-052134.png

Lưu ý: Các trường thông tin có dấu * cần được điền đầy đủ, nhấp chọn Confirm để hoàn tất tạo mới chương trình

[Detail] – Xem chi tiết các thông tin hoạt động của chương trình

image-20231222-053158.png

[Tab Program information] – Thông tin chương trình

Cho phép người dùng kiểm tra Activities log/ Lịch sử hoạt động của chương trình đó bao gồm các thông tin:

 • Modified time/ Thời gian sửa đổi

 • Modified by/ Được sửa đổi bởi

 • Action type/ Loại hành động

 • Description/ Mô tả cụ thể

[Tab List of tigers] – Danh sách thứ hạng hội viên

image-20231222-082556.png

Mô tả cụ thể thứ hạng hội viên và các quyền lợi trong từng thứ hạng:

 • Benefit name: Tên quyền lợi

 • Application: Hệ thống áp dụng

 • Expiration date: Thời gian hiệu lực

 • Discount: % giảm giá

 • Action: Thao tác chỉnh sửa quyền lợi của thứ hạng

  • Benefit usage time: Thời gian sử dụng quyền lợi

  • Application: Ứng dụng được sử dụng

  • Chọn các ngày trong tuần có thể sử dụng ưu đãi

image-20231222-072816.png


(1) Choose a tier/ Chọn tier để thêm vào Program, sau đó bấm (2) Add tier

Nếu chưa có Tier cần thêm, bấm vào (3) Create new để tạo ngay

image-20231222-082238.png

(4) Thêm benefit và cấu hình benefit trong Program:

 • Chọn benefit để thêm vào Program, sau đó bấm Add

 • Nếu chưa có benefit cần thêm, bấm vào Create new để tạo mới

image-20231222-082724.png

[Tab List of members] – Danh sách các hội viên tham gia chương trình

image-20231223-090455.png

- Sử dụng bộ lọc tìm kiếm hội viên:

 • Membership code/ Mã hội viên

 • Member name/ Tên hội viên

 • Phone number/ Số điện thoại hội viên

 • Time use/ Thời gian sử dụng

 • Tier/ Thứ hạng

 • Monthly subscription fee/ Phí hàng tháng

 • Status/ Trạng thái hoạt động

 • Note/ Lưu ý

  Các nút hành động

image-20231223-094209.png

(1) Renewal/Làm mới thẻ

(2) Edit-Transfer/Chỉnh sửa thẻ - Chuyển thẻ

(3) Remove member from the program/ Xóa hội viên khỏi chương trình

- Add member/ Thêm hội viên: Chọn các member, sau đó chọn tier thời gian tham gia program cho những member được chọn.

image-20231222-083210.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.