Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý bộ phận giặt ủi (Department Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục bộ phận giặt ủi (Department Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Department Management

Tổng quan (Summary)

Danh mục các bộ phận phụ trách công việc giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các bộ phận giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã bộ phận

 • Tên/Name: Tên bộ phận

 • Nhóm đồ giặt/Group: Nhóm mặt hàng đồ giặt mà bộ phận phụ trách

 • Mô tả/Description: Mô tả

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã bộ phận giặt ủi

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã bộ phận giặt ủi

 • Mã/Code: Mã bộ phận

 • Tên/Name: Tên bộ phận

 • Nhóm đồ giặt/Group: Nhóm mặt hàng đồ giặt mà bộ phận phụ trách. Chọn từ danh mục nhóm đồ giặt (Item Group Management)

 • Mô tả/Description: Mô tả

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.