Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý ca làm (HK Shift Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách ca buồng phòng (Shift Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Configuration – Shift Management

Tổng quan (Summary)

Khai báo các ca làm việc của bộ phận buồng phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các ca làm việc đã khai báo

 • Tên/Name: Tên ca làm việc

 • Từ giờ/From Time: Giờ bắt đầu ca

 • Đến giờ/To Time: Giờ kết thúc ca

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của ca làm việc. Bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Kích để chuyển giữa 2 tình trạng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã mùa

  • Xóa: Nhấn để thực hiện xóa một một mã mùa

Thêm mới ca làm việc

Thêm/Add: Nhập tay thông tin ca làm việc mới

 • Mã ca/Code: Mã ca làm việc

 • Tên/Name: Tên ca làm việc

 • Từ giờ/From Time: Giờ bắt đầu ca

 • Đến giờ/To Time: Giờ kết thúc ca

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.