Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý công việc giặt ủi (Task Laundry Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý yêu cầu giặt ủi (Task Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Task Management

Tổng quan (Summary)

Màn hình tổng quan thống kê tất cả các yêu cầu giặt ủi của khách chia chi tiết theo tình trạng của các yêu cầu. Trên màn hình người dùng có thể sửa/cập nhật và thêm mới các yêu cầu giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Người dùng có thể tìm kiếm một yêu cầu giặt ủi theo 1 trong các yếu tố:

  • Tên khách/Name

  • Số phòng/Room

  • Tình trạng/Status: Tình trạng của yêu cầu

  • Ngày/Date

[Result] – Kết quả tìm kiếm

Hiển thị các yêu cầu giặt ủi được nhóm theo các tình trạng bao gồm:

  • New: Yêu cầu mới thêm

  • In Progress: Đang thực hiện

  • On-Hold: Giữ lại

  • Done: Hoàn thành

  • Complete: Đã giao cho khách

  • Cancel: Đã hủy

[Buttons] - Nút chức năng

Lưu ý (Remarks)

Thông báo khi có yêu cầu giặt ủi mới

Trường hợp có phát sinh yêu cầu giặt ủi mới. Sẽ thể hiện tại biểu tượng

Người dùng có thể kích chọn để xem chi tiết các thông tin thông báo

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.