Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý danh mục đồ giặt (Item Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục đồ giặt (Item Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Configuration – Item Management

Tổng quan (Summary)

Danh mục đồ giặt và các mặt hàng giặt ủi.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã giảm giá giặt ủi đã khai báo

 • Mã/Code: Mã mặt hàng

 • Tên/Name: Tên mặt hàng

 • Công việc/Jobs of Laundry: Các công việc gắn với đồ giặt

 • Nhóm đồ giặt/Item Group

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để sửa thông tin

  • Xóa/Delete: Nhấn để xóa thông tin

Thêm mới một mã đồ giặt

Thêm mới thủ công: Nhấn “Add” để thêm mới thông tin một mã đồ giặt

 • Mã/Code: Mã mặt hàng

 • Tên/Name: Tên mặt hàng

 • Thứ tự/Order: Thứ tự hiển thị

 • Trọng lượng/Weight: Trọng lượng của đồ giặt

 • Đơn vị tính/Unit: Đơn vị tính trọng lượng

 • Mô tả/Description: Mô tả về đồ giặt

 • Bộ phận/Department: Mã bộ phận phụ trách

 • Thông tin công việc và giá tương ứng/Jobs + Item:

  • Tên/Name: Tên của công việc

  • Mã giao dịch/Transaction Code

  • Đơn giá/Price

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.