Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý giao dịch công nợ (Pay Debt)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý giao dịch công nợ (Post Payment)

Đường dẫn (Open Link)

 1. Log in - Front Office - Account Receivble - Pay Debt

 2. Log in - Front Office - Account Receivble - Account - Chọn tài khoản công nợ - Nhấn ““  - Chọn “Post Payment

Tổng quan (Summary)

Màn hình quản lý tất cả các giao dịch công nợ của khách chi tiết theo ngày, số hóa đơn, số folio, số booking. Người dùng có thể tìm kiếm và thực hiện tất toán cho các khoản công nợ này

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm:

 • Mã tài khoản/Account: Chọn tài khoản từ danh sách các tài khoản công nợ đã phát sinh

 • Loại giao dịch/Transaction Type: Chọn loại giao dịch

+Tất cả/All: Chọn tất cả các loại giao dịch

+ Chỉ các giao dịch thanh toán/Payment Only: Chọn các giao dịch tất toán công nợ

+ Các giao dịch xuất hóa đơn và thanh toán/Open invoice and open payment: Chọn các giao dịch xuất hóa đơn và giao dịch tất toán công nợ

 • Từ ngày/đến ngày/Time: Tìm kiếm các giao dịch công nợ trong một khoảng thời gian

 • Mã xác nhận/Confirmation No: Nhập mã xác nhận đặt phòng

 • Mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch/TA Rec Loc (Travel Agent Record Locator): Nhập mã của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Tên khách/Guest Name: Nhập tên khách

[Result] – Kết quả tìm kiếm

 • Ngày phát sinh/Transaction Date: Ngày phát sinh của giao dịch công nợ

 • Sổ chi tiêu/Folio No.: Folio của giao dịch công nợ

 • Số xác nhận đặt phòng/Confirmation No.: Số xác nhận đặt phòng

 • Số đặt phòng/TA Rec Loc: Mã số của đặt phòng trên các đại lý du lịch

 • Số hóa đơn/Invoice No.

 • Ngày hóa đơn/Invoice Date

 • Tên khách/Guest name

 • Mã giao dịch/Transaction Code: Hình thức thanh toán của giao dịch

 • Dư nợ đầu kỳ/Open Debt: Số dư nợ đầu kỳ của hóa đơn

 • Đã thanh toán/Paid Debt: Số tiền đã tất toán

 • Dư nợ/Outstanding Debt: Số dư còn nợ

 • Tham khảo/Reference: Ghi chú tham khảo

 • Loại hóa đơn/ Invoice Type: Đánh dấu giao dịch công nợ AR invoice phát sinh là do post Deposit hay post Payment ở Billing

  • Deposit: Khoản công nợ được post trước khi khách check-in (tình trạng đặt phòng là Reserved)

  • Payment: Khoản công nợ được post sau khi khách check-in (tình trạng đặt phòng là Inhouse)

 • Ngày tất toán/Payment Date: Ngày phát sinh của giao dịch tất toán công nợ

[Buttons] – Nút chức năng

 • Tách công nợ/Split: Thực hiện tách 1 giao dịch công nợ của 1 công ty hoặc đại lý du lịch để phục vụ cho việc quản lý và tất toán.

 • Tạo nhóm công nợ/Create Batch: Thực hiện nhóm các giao dịch công nợ của cùng một công ty hoặc đại lý du lịch lại để phục vụ cho việc quản lý và tất toán đồng thời. Chi tiết xem chức năng Tạo nhóm giao dịch công nợ (Create Batch)

 • Tách nhóm các giao dịch công nợ/ Unbatch: Thực hiện tách các giao dịch đã chọn ra khỏi batch đã tạo.

 • Chuyển giao dịch/Transfer: Thực hiện chuyển các giao dịch công nợ của 1 công ty hoặc đại lý du lịch đi đến 1 công ty hoặc đại lý du lịch khác để phục vụ cho việc quản lý và tất toán.

 • Tất toán/Paid Off: Thực hiện thêm các giao dịch thanh toán công nợ cho khách. Chi tiết xem chức năng Thanh toán công nợ (Pay Off)

 • Xóa nhóm công nợ/Clear Batch: Thực hiện xóa nhóm các giao dịch của cùng một công ty hoặc đại lý du lịch

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.