Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý nhân viên (Staff Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh sách nhân viên dọn phòng (Staff Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Staff Management

Tổng quan (Summary)

Danh sách các nhân viên dọn phòng được đồng bộ từ danh sách người dùng của khách sạn/resort

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhấn “Sync” để thực hiện đồng bộ

#: Số thứ tự

Name: Tên nhân viên

Email: Địa chỉ mail của nhân viên

Phone: Số điện thoại

Queue Room Notification: Bật/Tắt Thông báo nhận phòng chờ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.