Skip to main content
Skip table of contents

Quản lý phân chia công việc (Roster Management)

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng phân công (Roster Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Housekeeping – Roster Management

Tổng quan (Summary)

Bảng phân công các nhân viên dọn phòng theo các ca làm việc đã được khai báo sẵn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Cách để phân công ca làm việc cho các nhân viên dọn phòng:

Click chọn Assignee

[Tab Shift] – Phân công trực tiếp theo ca làm việc

Cho phép tìm kiếm và hiển thị chi tiết các ca làm việc đã tạo. Mỗi ca làm việc là một ô thông tin và hiển thị chi tiết từng ngày, bao gồm các trường thông tin. Người dùng có thể phân công cho nhân viên dọn phòng chi tiết theo từng ca làm việc

 • Tên/Name: Tên của ca làm việc

 • Từ giờ - Đến giờ/From Time – To Time

 • Ngày/Date: Ngày cụ thể

 • Nhân viên/Staff: Tên nhân viên

 • Nút chức năng: Phân công/Add Assignee: Phân công nhân viên vào ca làm việc. Cho phép phân công theo từng nhân viên (Add 1 nhân viên) hoặc theo nhóm nhân viên (Add 1 lúc nhiều nhân viên)

  • Chọn nhân viên muốn phân vào ca làm việc

  • Từ ngày/Apply From

  • Đến ngày/To

  • Chu kỳ lặp/Repeat: Chọn các ngày trong tuần lặp lại của nhân viên trong ca làm việc

Người dùng còn có thể hủy phân công cho nhân viên dọn phòng theo từng ca làm việc bằng cách

 1. Click số nhân viên cạnh ngày phân công

 2. Chọn nhân viên cần hủy phân công, click dấu x để hủy

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.