Skip to main content
Skip table of contents

Quỹ phòng của kênh bán phòng (Allotment of DC)

Tên màn hình (Screen Name)

Khai báo quỹ phòng cho từng DC

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Allotment - Kích vào tên Allotment Group

Tổng quan (Summary)

Khai báo tùy biến quỹ phòng cho từng kênh bán phòng (DC)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

1. Tạo quỹ phòng của kênh bán phòng

Xác định quỹ phòng cần tạo sẽ nằm trong nhóm quỹ phòng nào, sau đó Add DC vào nhóm quỹ phòng.

2. Xóa quỹ phòng của kênh bán phòng

Để xóa một quỹ phòng của kênh bán phòng người dùng chọn vào biểu tượng xóa của kênh bán phòng trong trang Allotment

3. [Tab Info] - Cập nhật và thêm mới chi tiết trong quỹ phòng của kênh bán phòng

Nhấn vào biểu tượng cập nhật để cập nhật thông tin

3.1. Cập nhật thông tin quỹ phòng của kênh bán phòng:

 • Ở màn hình cập nhật quỹ phòng của kênh bán phòng người dùng có thể thay đổi Tên quỹ phòng, Khoảng thời gian hiệu lực của quỹ phòng, Hotel/Villa per Day, Total Hotel/Villa.

 • Nhấn Update để lưu lại thông tin cần cập nhật

 • Nhấn Cancel để hủy việc thay đổi và trở về trang trước đó.

3.2. Thiết lập mã giá cho quỹ phòng:

 • Chọn mã giá cần thêm vào cho quỹ phòng đó.

 • Nhấn Submit để lưu lại thông tin mã giá cần thiết lập cho kênh bán phòng

 • Nhấn Cancel để hủy việc thiết lập mã giá và trở về màn hình trước đó

4. [Tab Details Config] - Thiết lập chi tiết quỹ phòng của kênh bán phòng

4.1. Thiết lập Cut Off Days

Người dùng chỉ có thể đặt được phòng khi: ngày đặt phòng < ngày check in – Cut Off Day của ngày đó

Chọn biểu tượng tạo nhanh của Cut Off Day

 • Cut Off Day: Số ngày để hết hạn xác nhận đơn đặt phòng

 • By Season: Chọn khoảng thời gian áp dụng Cut Off Day theo mùa vụ

 • By Range of date: Chọn hoảng thời gian áp dụng theo một khoảng thời gian cụ thể

 • Save: Chọn để lưu lại thông tin cần tạo mới

 • Cancel: Hủy không lưu lại thông tin

Sau khi tạo Cut Off Day

4.2. Thiết lập Max Villa/Hotel/Room Type Number

Tồn tại 2 tầng chặn lượng phòng tối đa ở phần này:

 1. Theo quy mô phòng khách sạn/ villa:

 • Max Villa Number: Số villa tối đa

 • Date: Chọn một khoảng thời gian cụ thể

 • Chọn ngày trong tuần được áp dụng

 • Nhấn Save để thiết lập thông tin về Max Villa Number

2. Theo quy mô từng loại phòng:

Để tạo mới một chi tiết của quỹ phòng cho từng loại phòng ta chọn vào Update Details

Nhập các thông tin chi tiết của giai đoạn:

 • Max Number Of Room: Số lượng phòng tối đa được bán

 • Khoảng ngày/Date: Khoảng thời gian áp dụng

 • Day of Week: Chọn các ngày áp dụng trong tuần

 • Thêm giai đoạn/Add Date Range: Nhấn để thêm một giai đoạn áp dụng

 • Loại phòng/Room Type: Chọn các loại phòng áp dụng cho giai đoạn

 • Save: Chọn để lưu lại chi tiết quỹ phòng cần thiết lập

4.3. Xóa một chi tiết của quỹ phòng kênh bán phòng

 • Chọn vào biểu tượng xóa hiển thị tại detail cần xóa

4.4. Cập nhật nhanh một chi tiết của quỹ phòng kênh bán phòng

Chọn vào biểu tượng cập nhật nhanh sau tên room type để cập nhật nhanh một chi tiết theo room type của quỹ phòng kênh bán phòng

4.5. Lọc thông tin tìm kiếm trong màn hình chi tiết

 • Hệ thống hỗ trợ lọc thông tin quỹ phòng theo loại phòng bằng cách chọn loại room type cần lọc

 • Clear all filter: Xóa tất cả việc lọc dữ liệu

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.