Skip to main content
Skip table of contents

Quỹ phòng của tôi

Tên màn hình (Screen Name)

Quỹ phòng của tôi

Đường dẫn (Open Link)

Booking Portal >> Đăng nhập >> Quỹ phòng của tôi

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị từng quỹ phòng của Đại lý tương ứng với cơ sở

Màn hình (Screen)

 

 

Trường thông tin (Fields Description)

  1. Cách tìm kiếm quỹ phòng:

(1) Nhập khách sạn muốn xem quỹ phòng.

(2) Chọn khoảng thời gian muốn xem quỹ phòng (chỉ cho chọn tối đa 15 đêm)

(3) Nếu có quỹ phòng sẽ sổ xuống các quỹ phòng.

(4) Click chọn “Tìm kiếm”

  1. Xem quỹ phòng của tôi:

(1) Xem chi tiết quỹ phòng, click vào biểu tượng :mũi tên:

(2) Chọn khoảng thời gian được thể hiện quỹ phòng bên dưới.

(3) Cách xem quỹ phòng:

Nếu dữ liệu giữa “ngày” và “loại phòng” thể hiện là “0”. Nghĩa là không có phòng để bán.

Nếu có số liệu thì số liệu đó chính là số phòng tối đa được bán trong ngày hôm đó.

(Ví dụ: tại cột ngày 07/10/2023: đối với Loại phòng KDLN chỉ được phép bán tối đa là 2 phòng.)

(4) Sau khi xem xong quỹ phòng, nếu muốn đặt phòng click chọn “Tạo đặt phòng”: Màn hình tự động chuyển sang mục “Đặt phòng”

Lưu ý

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.