Skip to main content
Skip table of contents

Quy tắc sử dụng và cài đặt Allotment (Allotment Rules)

Quỹ phòng (Allotment) là phần cài đặt số lượng phòng tối đa 1 cơ sở có thể bán cho từng nhóm Allotment cũng như từng kênh bán phòng (DC) trong nhóm Allotment đó.

Phần này cho phép người dùng cài đặt nhiều DC cho 1 nhóm Allotment nhằm kiểm soát và siết lượng phòng được bán cho từng DC.

Lưu Ý:

Level Allotment Group mẹ:

  • Bước 2 sẽ override bước 1 cho giai đoạn cụ thể

Level Allotment Group con:

  • Tổng số phòng bán được cũng như limit ở bước 5 sẽ bị chặn không vượt quá limit ở bước 4

  • Bước 4 sẽ override bước 3

Tồn tại Allotment ở cả nhóm mẹ và con

  • Tống số phòng bán được trên các Allotment con không được phép vượt quá limit ở Allotment mẹ

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.