Skip to main content
Skip table of contents

Quy tắc tính tỷ lệ sử dụng phòng (Occupancy Calculation Rule)

Tên màn hình (Screen Name)

Quy tắc tính tỷ lệ sử dụng phòng (Occupancy Calculation Rule)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Occupancy Calculation Rule

Tổng quan (Summary)

Quy tắc tính tỷ lệ sử dụng phòng tại cơ sở

Màn hình (Screen)

Nơi này cho phép người dùng cài đặt cách tính tỷ lệ sử dụng phòng theo dạng khách lưu trú

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.