Skip to main content
Skip table of contents

R&D-Survey

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng Khảo Sát (Survey)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rating & Feedback – Survey

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện mẫu khảo sát của các cơ sở.

Màn hình (Screen)

image-20240103-044214.png

 

Trường thông tin ( Fields Description)

[Add new survey] - Tạo khảo sát mới

image-20240103-061128.png

Màn hình cho phép người dùng tạo mới một form khảo sát bằng cách điền đầy đủ các trường thông tin:

  • Survey name/ Tên khảo sát

  • Select department/ Chọn cơ sở cần

  • Languages/ Ngôn ngữ

  • Default language/ Ngôn ngữ mặc định

  • Survey title/ Tiêu đề khảo sát

  • Introduction/ Giới thiệu

  • Confirmation message & Thank/ Tin nhắn xác nhận và Cảm ơn

[Question] - Tạo danh sách câu hỏi

image-20240103-061234.png

Người dùng có thể điền thông tin câu hỏi và câu trả lời vào các ô trống phù hợp

Tại mục Text xổ mũi tên xuống để chọn định dạng loại câu hỏi và câu trả lời muốn đặt.

image-20240103-164301.png
  • Inactive questions/ Các câu hỏi chưa được kích hoạt

  • Survey config/ Cấu hình khảo sát

Lưu ý (Remarks)

 N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.