Skip to main content
Skip table of contents

R&F-Configurations

Tên màn hình (Screen Name)

Cấu hình (Configurations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rating & Feedback – Configurations

Tổng quan (Summary)

Màn hình cấu hình các form khảo sát.

Màn hình (Screen)

 

image-20240103-171145.png

Trường thông tin ( Fields Description)

[Department area] - Khu vực cơ sở

 • Code/ Mã cơ sở

 • Name/ Tên cơ sở

 • Description/ Mô tả

 • Actions/ Hành động

  • Edit/ Chỉnh sửa thông tin cơ sở

  • Delete/ Xóa cơ sở

[Metadata] - Cơ sở dữ liệu

image-20240103-171404.png
 • Key/ Từ khóa

 • Type/ Các dạng

[Config Survey] - Cấu hình khảo sát

image-20240103-171730.png

Cho phép người dùng đăng hình ảnh sử dụng cho khảo sát

 • Property/ Hình ảnh riêng cho mỗi cơ sở

 • Default/ Hình ảnh mặc định

Lưu ý (Remarks)

 N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.