Skip to main content
Skip table of contents

R&F-Dashboard

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng Điều Khiển (Dashboard)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rating & Feedback – Dashboard

Tổng quan (Summary)

Màn hình kiểm tra/ tạo các bảng kết quả của khảo sát theo thời gian và tùy chỉnh loại bảng.

Màn hình (Screen)

 

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Lọc

 • Lọc/ Filter: cho phép người dùng lọc theo cơ sở. Mặc định sẽ hiển thị tất cả các cơ sở có khảo sát và được cấp quyền của user hoặc được phép chọn tất cả

 • Từ khóa/Search: search theo tên của bảng khảo sát

 • Sắp xếp theo thứ tự abc

 • Bấm chọn vào bảng khảo sát để có thể xem chi tiết

2. Bảng Điều Khiển mới

 • Tiêu Đề: đặt tên của bảng điều khiển

 • Cơ sở: chọn cơ sở

 • Màu Biểu đồ: màu sắc của biểu đồ

3. Chỉnh sửa các bảng điều khiển hiện có

 • Hiển thị các bảng panel đang có trong bảng điều khiển theo config trước đó

 • Có thể

  • Chỉnh sửa:

   • Tên

   • Mô tả

   • Loại biểu đồ: Tóm lược, Chuỗi thời gian, So sánh

   • Chọn các bộ phận

   • Tìm kiếm và chọn bảng khảo sát hoặc câu hỏi

 • Xóa

 • Xác nhận/ Hủy Bỏ

 • Lưu lại

 • Làm mới

 • Cấu hình: chỉnh sửa màu sắc, tên, thông tin của panel

 • Xóa bảng điều khiển

 • Chọn ngày

 • Xóa các bảng điều khiển khi không còn dùng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.