Skip to main content
Skip table of contents

R&F-Property

Tên màn hình (Screen Name)

Bảng cơ sở (Property)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rating & Feedback – Property

Tổng quan (Summary)

Màn hình thể hiện các template survey đã tạo.

Màn hình (Screen)

image-20240103-153130.png

 

Trường thông tin ( Fields Description)

[Public survey] - Đăng khảo sát

image-20240103-170105.png

  • Select department/ Chọn cơ sở cần đăng khảo sát

  • Select template/ Chọn template đã được tạo sẵn

Lưu ý (Remarks)

 N/A

Add label

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.