Skip to main content
Skip table of contents

Rate Query (Tra cứu giá phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Tra cứu giá phòng (Rate Query)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Rate Query

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tìm kiếm, tra cứu và xem các mã giá phòng đang áp dụng căn cứ trên nhu cầu lưu trú của khách và cho phép tạo nhanh các đặt phòng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Cho phép tìm kiếm giá phòng theo các điều kiện:

 • Khoảng ngày/Date Range: Khoảng thời gian lưu trú mong muốn của khách.

 • Số lượng người lớn/Adl.: Số lượng khách người lớn. Đây là trường thông tin bắt buộc. Nhập số lượng khách người lớn của 1 đặt phòng.

 • Số lượng trẻ em/Chld.: Số lượng khách trẻ em. Nhập số lượng khách trẻ em của 1 đặt phòng.

 • Số lượng em bé/No. of Infant: Số lượng em bé. Nhập số lượng khách em bé của 1 đặt phòng.

 • Rate types: Loại mã giá

 • Mã giá phòng/Rate Code: Mã giá phòng của đặt phòng. Nhập mã giá phòng cần tìm kiếm của 1 đặt phòng.

 • Kênh phân phối/Distribution channel: Các kênh phân phối bán phòng của khách sạn. Người dùng tự chọn từ danh sách các kênh phân phối. Hệ thống sẽ hiển thị các mã giá và số lượng phòng tương ứng được khai báo cho kênh bán phòng đó.

[Results] – Kết quả tìm kiếm

Hiển thị thông tin các mã giá phòng và loại phòng theo điều kiện tìm kiếm:

 • Loại phòng/Room type: Các loại phòng khách sạn đang mở bán.

 • Phòng vật lý/Physical Rooms: Tổng số phòng vật lý của cơ sở

 • Phòng còn trống/Available Rooms: Tổng số lượng phòng còn trống có thể đặt của từng loại phòng.

 • Cột: Hiển thị mỗi loại phòng là một cột thông tin.

 • Dòng: Hiển thị mỗi dòng là một mã giá phòng đang áp dụng.

 • Đơn giá phòng: Điểm giao nhau giữa dòng và cột là giá tương ứng của từng loại phòng theo mã giá. Nhấn đúp vào ô giá phòng để tạo các đặt phòng mới. Mặc định hiển thị tổng tiền phòng.

 • Tổng giá/Total rates: Tổng giá các đêm phòng trong khoảng thời gian lưu trú của khách.

 • Giá trung bình/Average rate: Mức giá trung bình 1 đêm phòng trong khoảng thời gian lưu trú của khách.

 • Mô tả giá/Rate Description: Mô tả của loại giá được chọn.

[Rooms] – Danh sách phòng đã chọn

Hiển thị danh sách các đặt phòng mà người dùng đã chọn tạo từ lưới kết quả:

·         Hiển thị số lượng phòng được chọn.

·         Giai đoạn/Date Range: Giai đoạn lưu trú thể hiện qua Ngày đến & Ngày đi

·         Loại phòng & Mã giá phòng: Hiển thị Loại phòng & Mã giá phòng tương ứng đã chọn.

·         Số lượng phòng/No. of Room: Số lượng phòng đã chọn trong từng loại phòng.

·         Số lượng người lớn/Adl.: Số lượng khách người lớn.

·         Số lượng trẻ em/Chld.: Số lượng khách trẻ em.

·         Số lượng em bé/No. of Infant: Số lượng em bé.

·         Tổng tiền phòng/Total Price: Tổng tiền phòng của tất cả các đặt phòng trong danh sách.

·         Nút chức năng:

o    (1) Xoá tất cả/Clear All: Xóa hết các đặt phòng đã chọn khỏi danh sách.

o    (2) Xóa: Thực hiện xóa một đặt phòng khỏi danh sách.

o    (3) Thay đổi thông tin số lượng phòng và số lượng khách:

 • Cho phép người dùng thay đổi số lượng khách lưu trú trong 1 phòng:

 • Tạo đặt phòng/Create Reservation: Thực hiện tạo các đặt phòng từ danh sách phòng đã chọn. Chi tiết xem màn hình chức năng Tạo đặt phòng khách lẻ (New Reservation).

Lưu ý (Remarks)

Khi người dùng thay đổi khoảng thời gian tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị thông báo và xóa hết các đặt phòng khỏi danh sách phòng đã chọn

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.