Skip to main content
Skip table of contents

Report

Tên màn hình (Screen Name)

Báo cáo (Report)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Loyalty – Report

Tổng quan (Summary)

Điều hướng người dùng đến màn hình phân hệ BI report.

Màn hình (Screen)

image-20240102-090104.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.