Skip to main content
Skip table of contents

Report Inventory - Báo cáo

Báo cáo

Cho phép người dùng xem được các thông tin về các vật dụng (item) lấy từ kho đang được giữ tại phòng nào, thời gian lấy/trả vật dụng và trạng thái của inventory như Booked/ Insued/Completed/ Canceled

Đường dẫn ( Open Link)

Log in – Inventory Management - Report : https://app.product.cloudhms.io/ops-inventory/report

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem và Filter theo yêu cầu

Hướng dẫn

Để xem báo cáo, admin có thể chọn các thông tin sau:

1- Chọn khung thời gian (Bắt buộc): có thể xem được những inventory được lấy / sử dụng trong quá khứ / hiện tại / tương lai

2- Chọn ngày bắt đầu điều chuyển inventory (Không bắt buộc): có thể lock cụ thể thời điểm các item được chuyển từ Booked vào Inused

3- Chọn transaction status (không bắt buộc)

Có 4 loại chính:

  • Booked (Đặt trước)

  • Inused (Đang sử dụng)

  • Completed (Đã hoàn thành)

  • Cancelled (Đã huỷ)

4- Chọn loại vật dụng (không bắt buộc)

Các tính năng khác

  • Bộ lọc của báo cáo: người dùng có thể lựa chọn trường thông tin cần hiển thị trên báo cáo

  • Xuất báo cáo theo định dạng excel

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.