Skip to main content
Skip table of contents

Reports (Quản lý báo cáo)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý báo cáo (Reports)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reports

Tổng quan (Summary)

Danh sách các báo cáo của phân hệ Front Office. Cho phép chọn xem và kết xuất các báo cáo ra dưới dạng file PDF và Excel

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện lọc báo cáo

 • Lọc theo nhóm báo cáo, bao gồm các nhóm:

  • Nhóm báo cáo Đặt phòng (Reservation)

  • Nhóm báo cáo Khách lưu trú (In-house)

  • Nhóm báo cáo Quản lý (Management)

  • Nhóm báo cáo Thống kê (Statistic)

  • Nhóm báo cáo Tài chính (Finance)

  • Nhóm báo cáo Buồng phòng (Housekeeping)

  • Nhóm báo cáo Cuộc gọi (Phone call)

  • Nhóm báo cáo Lý lịch (Profile)

 • Lọc theo tên báo cáo hoặc keywords

[Results] – Danh sách báo cáo

 • Tên báo cáo/Report Name

 • Kết xuất/Export: Nhấn để hiện thị chi tiết màn hình điều kiện lọc của báo cáo

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.