Skip to main content
Skip table of contents

Reservation (Đặt phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Reservation (Đặt phòng)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – CRS – Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình hiển thị chi tiết danh sách đặt phòng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin ( Fields Description)

1. Bộ lọc:

  • Hotels: lọc theo tên cơ sở

  • Booking Date

  • Status

  • Thêm bộ lọc: nhấn vào biểu tượng dấu cộng để thêm điều kiện lọc

Tìm kiếm theo mã hành trình hoặc mã đặt phòng

Hiển thị thêm cột: nhấn chọn vào mục “show columns” để hiển thị thêm cột

Xuất báo cáo Excel: chọn vào biểu tượng Export để xuất báo cáo excel

Chi tiết đặt phòng

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.