Skip to main content
Skip table of contents

Room Availability (Phòng sẵn có)

Tên màn hình (Screen Name)

Phòng sẵn có (Room Availability)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Room Availability

Tổng quan (Summary)

Màn hình thống kê và hiển thị số lượng các phòng sẵn sàng chi tiết theo từng ngày, theo loại phòng, số phòng và tính năng phòng dưới dạng bảng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

Tra cứu tình hình phòng sẵn sàng theo các điều kiện lọc:

 • Từ ngày/From: chọn ngày bắt đầu muốn tra cứu phòng sẵn có.

 • Hạng phòng/Room Class: chọn danh sách hạng phòng muốn xem số lượng phòng sẵn có.

 • Loại phòng/Room Type: chọn danh sách loại phòng muốn xem số lượng phòng sẵn có.

 • Chế độ xem/View mode: cho phép chọn và xem các khoảng thời gian như 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng.

[Results] – Lưới kết quả tra cứu

Chọn theo Room Class

Hiển thị thông tin số lượng phòng sẵn sàng theo ngày và hạng phòng

Chọn theo Room Type

Hiển thị thông tin số lượng phòng sẵn sàng theo ngày và loại phòng

 • Dòng: Hiển thị từng ngày, mỗi ngày là 1 cột thông tin

 • Cột: Hiển thị các loại phòng của khách sạn và chi tiết số lượng phòng theo ngày có thể đặt phòng.

 • Phần giao nhau giữa cột và dòng là số lượng phòng có của loại phòng và của ngày tương ứng

 • Trường thông tin:

  • Tên/Name: Tên loại phòng (VD: Alpha Villa 3-Bedroom test)

  • (I): Inventory/ Quỹ phòng của loại phòng và của ngày tương ứng

  • (A): Availability/ Tổng số phòng còn lại chưa được bán của loại phòng và của ngày tương ứng

  • (D): Deducted/ Tổng số phòng đã được bán của loại phòng và của ngày tương ứng

  • (OCC.%): Occupancy %/ Công suất phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.