Skip to main content
Skip table of contents

Room Management (Quản lý phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý phòng (Room Management)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Room Management – Room Management

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và quản lý thông tin chi tiết của các trạng thái phòng, cập nhật nhanh trạng thái phòng theo phòng vật lý và xuất báo cáo.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Navigation bar] - Thanh tác vụ

 • Xuất dữ liệu/Export: Chọn để xuất báo cáo dưới dạng file PDF hoặc Excel các tình trạng phòng

 • Các loại báo cáo đang hỗ trợ:

  • All: Xuất tất cả báo cáo

  • Out of Service: Xuất các phòng có trạng thái Out of Service

  • Out Of Order: Xuất các phòng có trạng thái Out of Order

  • Both OOS and OOO: Xuất các phòng có trạng thái Out of Service & Out of Order

  • Room Discrepancy: Xuất các phòng có trạng thái sai lệch

  • Room Status Change: Xuất lịch sử các phòng có trạng thái bị thay đổi

 • Chọn Xuất/Export để xuất báo cáo

 • Chọn Đóng/Close để đóng tính năng xuất báo cáo

 • Đồng bộ phòng/Sync room: Đồng bộ dữ liệu phòng

 • Lọc/Filter : Bộ lọc điều kiện tìm kiếm

[Filter] – Bộ lọc điều kiện tìm kiếm

 • Số phòng/Room: Người dùng nhập tay số phòng để có thể tìm một phòng cụ thể muốn xem trạng thái

 • Loại phòng/Room Type: Người dùng chọn từ danh mục loại phòng

 • Tầng/Floor: Người dùng chọn từ danh mục tầng

 • Khu vực/Block: Người dùng chọn từ danh mục khu vực

 • Trạng thái phòng/Room Status: Người dùng tick chọn các trạng thái phòng (Clean, Dirty, Pickup,…)

 • Trạng thái đặt phòng/Reservation Satus: Người dùng tick chọn các trạng thái đặt phòng (Arrival, Arrived, Day Use, Due Out,…)

 • Trạng thái FO/FO Status: Người dùng tick chọn các thái FO (Vacant, Occupied)

 • Trạng thái HK/Status: Chọn tình trạng House Keeping muốn tra cứu (được cấu hình tại mục Room Management → Configuration → Config Room Management)

 • Cấp độ VIP/View mode: Người dùng chọn từ danh sách VIP để lọc ra phòng có khách thuộc diện VIP

 • Chọn Đóng/Close để thu gọn bộ lọc

 • Chọn Tìm kiếm/Search để áp dụng tìm kiếm theo bộ lọc

[Results] – Kết quả tra cứu

 • Khi chưa chọn bộ lọc, hệ thống mặc định hiển thị toàn bộ các phòng vật lý, phòng nào có khách sẽ hiển thị trước, theo thứ tự từ tầng thấp đến tầng cao

[Quick Update Room Status] - Cập nhật trạng thái phòng

 • Check chọn các phòng muốn thay đổi trạng thái

 • Chọn nút Quick Update Room Status:

  • Có thể chọn nhiều phòng cùng 1 lúc để thay đổi các tình trạng phòng ngay khi chọn Quick Update Room Status

   • Khi hệ thống không tìm được phòng thỏa điều kiện, nút Cancel & Save sẽ bị tô xám

   • Chọn Lưu/Save để thực hiện chuyển đổi

   • Chọn Hủy/Cancel để hủy thao tác, đóng pop-up

Lưu ý (Remarks)

Người dùng có thể thực hiện thao tác đổi trạng thái phòng (Room Status) hoặc trạng thái sai lệch (Room Discrepancy ngay tại màn hình Room Management

 • Chọn vào icon dropdown để chuyển trạng thái phòng hoặc trạng thái sai lệch

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.