Skip to main content
Skip table of contents

Room Plan (Sơ đồ phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Sơ đồ phòng (Room Plan)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Room Plan

Tổng quan (Summary)

Tìm kiếm và quản lý thông tin chi tiết của các đặt phòng đã phát sinh trong hệ thống, hiển thị thông tin các đặt phòng dưới dạng lưới, màu sắc trực quan thuận tiện cho người sử dụng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Từ ngày/From: Ngày bắt đầu tra cứu, mặc định hiển thị ngày hiện tại

 • Loại phòng/Room Type: Người dùng chọn từ danh mục loại phòng để xem trạng thái và tình hình đặt phòng theo loại phòng.

 • Tính năng/Room Feature: Danh sách các tính năng của phòng tại khách sạn (VD: hướng biển, hướng núi, không hút thuốc…).

 • Tòa/Block: Chọn theo tòa ( nếu có )

 • Hạng phòng/Room Class: Chọn hạng phòng muốn xem thông tin đặt phòng.

 • Tầng/Floor: Chọn tầng muốn xem thông tin đặt phòng.

 • Số phòng/Room: Người dùng chọn từ danh mục số phòng để có thể tìm một phòng cụ thể muốn xem trạng thái và tình hình đặt phòng

 • Tình trạng/Status: Chọn tình trạng phòng muốn tra cứu

 • Phòng được nối với nhau/Connecting Room: Nhấn vào để xem thông tin đặt phòng của các phòng thông nhau

 • Phòng đã gán đặt phòng/Assign Room: Nhấn vào để xem thông tin các đặt phòng đã được gán số phòng

 • Phòng trống/Unassign Room: Nhấn vào để xem các phòng trống

 • Active Room type: Các loại phòng còn đang hoạt động và sử dụng

 • Chế độ xem/View mode: Cho phép chọn và xem các khoảng thời gian như 1 ngày, 1 tuần, 1 tháng

  • Màu hiển thị trên lưới kết quả:

   • Reserved: Phòng đã được xếp cho đặt phòng sắp tới

   • In house: Phòng đang có khách lưu trú

   • OOO (Out of Order): Phòng đang tạm khóa để sữa chữa, bảo trì

   • OOS (Out of Service): Phòng tạm khóa để bổ sung thêm vật dụng còn thiếu trong phòng, có thể sử dụng đặt phòng cho khách

[Results] – Lưới kết quả tra cứu

 • Dòng: Hiển thị các số phòng của khách sạn. Khi di con trỏ vào từng số phòng sẽ hiển thị thông tin chi tiết

  Tên/Name: Tên loại phòng (VD: Deluxe room city view)

  • Số phòng/Room Number: Tổng số lượng phòng vật lý của loại phòng đang xem

  • Tình trạng phòng/Room Status: Tình trạng phòng tại thời điểm hiện tại

 • Trường hợp số phòng nào đang có khách lưu trú hoặc đã được gán cho đặt phòng sắp tới, lưới kết quả sẽ hiển thị thông tin tên khách chính của đặt phòng

 • Cột: Hiển thị từng ngày, mỗi ngày là 1 cột thông tin

Lưu ý (Remarks)

Người dùng có thể thực hiện thao tác chuyển phòng hoặc đổi phòng trực tiếp trên màn hình Room Plan. Chi tiết xem chức năng Chuyển phòng (Room Move)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.