Skip to main content
Skip table of contents

Room Queue (Hàng đợi phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Hàng đợi phòng (Room Queue)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office - Room Queue

Log in - House Keeping - Room Queue

Tổng quan (Summary)

Thực hiện chức năng thêm phòng vào hàng đợi để nhân viên bộ phận buồng phòng ưu tiên kiểm tra và dọn phòng trước khi khách đến.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thêm đặt phòng vào danh sách hàng đợi:

Tại màn hình RESERVATION, tab Arrival, di chuyển trỏ chuột tới phòng muốn đưa vào danh sách hàng đợi & bấm chọn Add room to queue, bấm chọn Confirm.

Với phòng đã được đưa vào danh sách hàng đợi, nút chức năng này sẽ bị ẩn đi:

Màn hình tìm kiếm các phòng đang trong danh sách đợi:

Mở chức năng tìm kiếm bằng cách bấm chọn nút Filter để hiển thị các thông tin tìm kiếm:

Người dùng có thể tìm kiếm các phòng đang trong danh sách phòng đợi theo các trường thông tin sau:

 • Tên khách/Guest name

 • Số phòng/Room No.

 • Loại phòng/Room Type

 • Trạng thái của Lễ tân/FO status
  - VAC (Vacant): Phòng chưa có khách
  - OCC ( Occupied) : Phòng đang có khách

 • Tình trạng phòng/Room Status

 • Tình trạng bộ phận buồng phòng/HK Status:

Bấm chọn Apply để hệ thống bắt đầu hiển thị các phòng theo điều kiện tìm kiếm.

Chỉnh sửa vị trí ưu tiên của từng phòng/Edit Order

Người dùng bấm chọn nút Edit Order để sắp xếp lại thứ tự các phòng trong danh sách hàng đợi

Danh sách hàng đợi phòng

 • Thời gian đã đợi/ Q-Time: Được tính từ lúc phòng bắt đầu được đưa vào danh sách hàng đợi đến hiện tại.

 • Thứ tự phòng đợi/ Order

 • Mã đặt phòng/ Conf No

 • Số phòng/ Room

 • Loại phòng/ Room Type

 • Trạng thái của đặt phòng/ FO status

 • Tình trạng phòng/ Room Status

 • Trạng thái của phòng ở bộ phận buồng phòng/ HK Status

 • Trạng thái công việc/ Status: hiển thị trạng thái của công việc dọn phòng được phân công cho nhân viên buồng phòng liên quan đến phòng đang trong hàng đợi.

 • Ca làm/Shift

 • Tên khách/Name

 • Khách vip/VIP

 • Hành động/Action:
  - Add to Shift:
  Giám sát buồng phòng có thể dựa vào danh sách hàng đợi để sắp xếp & đưa thêm các phòng này vào ca làm việc đã phân chia cho nhân viên buồng phòng trước đó ( bấm chọn nút add to shift ở cột Action )

  • Available Sessions: Các ca làm việc trong ngày đã chia ở buổi sáng bởi quản lí buồng phòng.

  • Assignee: Tên nhân viên buồng phòng trong ca làm việc được chọn sẽ nhận thêm phòng trong hàng đợi này.

  • Trường hợp phát sinh thêm ca làm việc, quản lí buồng phòng có thể bấm nút Add Shift để thêm ca làm việc mới.

  • Bấm chọn Add để thêm phòng trong hàng đợi vào ca hoặc Cancel để huỷ thao tác.

- Remove:
Người dùng có thể bỏ từng phòng ra khỏi danh sách hàng đợi khi bấm chọn nút Remove ở cột Action.

Hoặc bỏ nhiều phòng cùng lúc bằng cách tích chọn các phòng cần bỏ khỏi danh sách hàng đợi & bấm Remove

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.