Skip to main content
Skip table of contents

Sale In Charge

Tên màn hình (Screen Name)

Sale In Charge

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Master Data - Sale In Charge

Tổng quan (Summary)

Sale In Charge để kiểm tra phân quyền

Màn hình (Screen)

image-20231224-084656.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

  • Seq: Số thứ tự

  • Last Name

  • First Name

  • Email

image-20231224-084708.png

1.Vào mục Sale In Charge để kiểm tra phân quyền.

2.Chọn nhóm phân quyền MICE. Các user nào được phân quyền sẽ thao tác được trên phân hệ MICE.

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.