Skip to main content
Skip table of contents

Search Reservation (Tìm kiếm đặt phòng)

Tên màn hình (Screen Name)

Tìm kiếm đặt phòng (Search Reservation)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Search Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình cho phép tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến đặt phòng (Rate code/Guest VIP/…)

Màn hình (Screen)

Tại màn hình Front Office truy cập vào thanh menu “Search Reservation”

Trường thông tin (Fields Description)

  • Search: Nhập thông tin cần tìm kiếm

  • Property: Nhập cơ sở muốn tìm kiếm

  • Reservation Status: Trạng thái đặt phòng cần kiểm tra

  • Biểu tượng để thêm các trường điều kiện cần lọc (Arrival Date/VIP Guest/Rate code/No post/…)

  • Reset: Làm mới điều kiện tìm kiếm

  • Submit: Bắt đầu thực hiện tìm kiếm sau khi đã nhập đầy đủ điều kiện cần lọc

  • Biểu tượng cho phép bật/tắt các cột cần thể hiện thông tin như ảnh:

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.