Skip to main content
Skip table of contents

Service

Tên màn hình (Screen Name)

Service

Đường dẫn (Open Link)

Log in - MICE - Master Data - Service

Tổng quan (Summary)

Tạo các dịch vụ tiêu chuẩn

Màn hình (Screen)

image-20231224-073651.png

Trường thông tin (Fields Description)

Các trường thông tin cụ thể bao gồm:

 • Code: Mã phân loại

 • Name: Tên phân loại

 • Service Type: Loại dịch vụ

 • Description: Mô tả dịch vụ

 • Properties: Các cơ sở được dùng dịch vụ này

 • Valid: Thời gian hiệu lực của dịch vụ

 • Revenue Type: Phân loại doanh thu

 • Quantity Calculation: Cách tính số lượng

  • Per Event: Trên sự kiện

  • Per Person: Trên đầu người

  • Per Hours: Trên giờ

  • Custom: Tự nhập cách tính

image-20240109-102159.png
 • Listed Price: Giá công bố

 • Transaction Code: Mã giao dịch để post tiền về hệ thống PMS

 • Edit: Chỉnh sửa thông tin đã setup

image-20231224-073707.png

Lưu ý (Remarks)

Các phần có dấu (*) là bắt buộc phải có thông tin

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.