Skip to main content
Skip table of contents

Setup Inventory (Department, Store) - Cấu Hình Phòng Ban, Kho

Quản lý phòng ban

Cho phép tạo và quản lý các phòng ban trong Khách sạn, mục đích để quản lý kho theo phòng ban

Bắt buộc một kho phải thuộc một phòng ban nào đó, nên đối với các trường hợp kho tổng hoặc kho dùng chung thì có thể tạo phòng ban chung (ví dụ General Department)

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa các bản ghi trong chức năng

Hướng dẫn

1 - Cấu Hình Phòng Ban

 1. Chọn menu “Cấu hình/ Danh sách Phòng ban”

 2. Tùy thuộc vào quyền được cung cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Xem, Thêm, Sửa, Xóa Phòng Ban

2 - Thêm Mới Phòng Ban

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Phòng Ban.

 2. Chọn “Thêm mới”

 3. Điền các thông tin hợp lệ (Code không được trùng)

 4. Lưu bản ghi

Lưu ý

 • Cho phép điền và thay đổi Name, Code

 • Description không bắt buộc điền

 • Status mặc định là Active, User có thể thay đổi tùy ý

3 - Sửa Thông Tin Phòng Ban

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Phòng Ban.

 2. Chọn bản ghi có sẵn muốn sửa đổi

 3. Chọn “Sửa thông tin”

 4. Điền các thông tin hợp lệ (cho phép update toàn bộ thông tin)

 5. Lưu bản ghi

4 - Xóa Phòng Ban

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Phòng Ban.

 2. Chọn bản ghi muốn xóa

 3. Chọn “Xóa”

 4. Chọn Có ở màn hình xác nhận *Chỉ cho phép xóa bản ghi chưa có thông tin liên quan

Quản lý Kho

Quản lý danh mục, sản phẩm trong kho

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa các bản ghi trong chức năng

Hướng dẫn

1 - Cấu Hình Kho

 1. Chọn menu “Cấu hình/ Danh sách Kho”

 2. Tùy thuộc vào quyền được cung cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Xem, Thêm, Sửa, Xóa Kho

2 -Thêm mới Kho

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Kho.

 2. Chọn “Thêm mới”

 3. Điền các thông tin hợp lệ (Code không được trùng)

 4. Lưu bản ghi

3 - Lưu ý

 • Cho phép chọn Department khi Add, không cho thay đổi khi Update

 • Cho phép chọn Type khi Add và Update

 • Cho phép điền và thay đổi Name, Code

 • Cho phép upload nhiều hình

 • Description không bắt buộc điền

 • Status mặc định là Active, User có thể thay đổi tùy ý

 • Các bản ghi InActive của Department sẽ không được hiển thị trên các field chọn Department

 • Có hiển thị các bản ghi dùng chung trong Property/ Department tùy theo Department đã chọn trên Warehouse list

4 - Sửa Thông Tin Kho

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Kho.

 2. Chọn bản ghi có sẵn muốn sửa đổi

 3. Chọn “Sửa thông tin”

 4. Điền các thông tin hợp lệ (Không cho phép sửa Department)

 5. Lưu bản ghi

5 - Xóa Kho

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Kho.

 2. Chọn bản ghi muốn xóa 3. Chọn “Xóa”

 3. Chọn Có ở màn hình xác nhận * Chỉ cho phép xóa bản ghi chưa có thông tin liên quan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.