Skip to main content
Skip table of contents

Setup Inventory (Item, Unit) - Cấu Hình Danh Mục Hàng Hóa, Đơn Vị Tính

Danh Mục Hàng Hóa

Cho phép tạo và quản lý Danh Mục Hàng Hóa trong Khách sạn nhằm mục đích phân loại, quản lý chặt chẽ.

Danh mục hàng được sử dụng để nhóm hàng hóa

Một mặt hàng có thể thuộc nhiều danh mục và ngược lại, một danh mục có thể có nhiều hàng

Danh mục hàng hóa có nhiều cấp dựa theo cấu trúc của hàng cần tạo.

Lưu ý

Hiện tại chưa giới hạn số cấp

Hiện tại chưa có màn hình add item vào danh mục, mới chỉ có màn hình add danh mục vào item

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa các bản ghi trong chức năng

Hướng dẫn

1 - Cấu Hình Danh Mục Hàng Hóa

 1. Chọn menu “Cấu hình/ Danh mục sản phẩm”

 2. Tùy thuộc vào quyền được cung cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Xem, Thêm, Sửa, Xóa Danh mục hàng hóa

2 - Thêm Mới Danh Mục Hàng Hóa

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Danh mục hàng hóa.

 2. Chọn “Thêm mới”

 3. Điền các thông tin hợp lệ (Code không được trùng)

 4. Lưu bản ghi

3 - Lưu ý

Cho phép chọn Department, Warehouse khi Add, không cho đổi khi Update

Cho phép điền và thay đổi Name, Code

Category có thể có Parent hoặc không

Parent category load theo Department và Warehouse đã chọn

Các bản ghi InActive của Department/ Warehouse sẽ không được hiển thị trên các field chọn Department/ Warehouse

Có hiển thị các bản ghi dùng chung trong Property/ Department tùy theo Department/Warehouse đã chọn

4 - Sửa Thông Tin Danh Mục Hàng Hóa

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Danh mục hàng hóa.

 2. Chọn bản ghi có sẵn muốn sửa đổi

 3. Chọn “Sửa thông tin”

 4. Điền các thông tin hợp lệ (không cho phép thay đổi Department/ Warehouse)

 5. Lưu bản ghi

5 - Xóa Danh Mục Hàng Hóa

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Danh mục hàng hóa.

 2. Chọn bản ghi muốn xóa

 3. Chọn “Xóa”

 4. Chọn Có ở màn hình xác nhận * Chỉ cho phép xóa bản ghi chưa có thông tin liên quan

Quản lý Đơn Vị Tính

Đơn vị tính được khai báo để dùng ở nhiều cấp tùy vào cách khai báo

Đơn vị tính dùng chung cho Tổ chức. Sử dụng ở tất cả các cấp Kho thuộc Tổ chức, Khách sạn, Phòng ban, Kho.

Đơn vị tính dùng chung cho Khách sạn. Sử dụng ở tất cả các cấp Kho thuộc Khách sạn, Phòng ban, Kho.

Đơn vị tính dùng chung cho Phòng ban. Sử dụng ở tất cả các cấp Kho thuộc Phòng ban, Kho.

Đơn vị tính dùng riêng cho từng Kho. Chỉ sử dụng được ở cấp kho đã khai báo.

Điều kiện

Người dùng có quyền vào chức năng

Người dùng có quyền Xem, Thêm, Sửa, Xóa các bản ghi trong chức năng

Hướng dẫn

1- Cấu Hình Đơn Vị Tính

 1. Chọn menu “Cấu hình/ Đơn vị tính”

 2. Tùy thuộc vào quyền được cung cấp, người dùng có thể thực hiện các thao tác: Xem, Thêm, Sửa, Xóa Đơn vị tính

2- Thêm Mới Đơn Vị Tính

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Đơn vị tính.

 2. Chọn “Thêm mới”

 3. Điền các thông tin hợp lệ (Code không được trùng)

 4. Lưu bản ghi

3 - Sửa Đơn Vị Tính

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Đơn vị tính.

 2. Chọn bản ghi có sẵn muốn sửa đổi

 3. Chọn “Sửa thông tin”

 4. Điền các thông tin hợp lệ (Không cho phép thay đổi Department/ Warehouse)

 5. Lưu bản ghi

4 - Lưu Ý

Cho phép chọn Department, Warehouse khi Add, không cho đổi khi Update

Cho phép điền và thay đổi Name, Code

Các bản ghi InActive của Department/ Warehouse sẽ không được hiển thị trên các field chọn Department/ Warehouse

Có hiển thị các bản ghi dùng chung trong Property/ Department tùy theo Department/Warehouse đã chọn

5 - Xóa Đơn Vị Tính

 1. Vào Menu/ Cấu Hình/ Đơn vị tính.

 2. Chọn bản ghi muốn xóa

 3. Chọn “Xóa”

 4. Chọn Có ở màn hình xác nhận * Chỉ cho phép xóa bản ghi chưa có thông tin liên quan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.