Skip to main content
Skip table of contents

Shift (Quản lý ca thu ngân)

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý ca thu ngân (Shift)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Cash Register - Shift

Tổng quan (Summary)

Quản lý số tiền thu chi của một tài khoản thu ngân chi tiết theo ca làm việc. Một ca làm việc của một tài khoản thu ngân được tính từ lúc mở ca đến khi đóng ca. Người dùng có thể thực hiện mở và đóng ca thu ngân

Các bước mở ca thu ngân:

 1. Mở ca thu ngân (Open cash register)

 2. Đăng nhập tài khoản thu ngân (Login)

 3. Thông tin ca (Shift)

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin chung của ca thu ngân:

 • Mã thu ngân/Register ID

 • Tên thu ngân/Name

 • Ca thứ mấy/Closure Session Ref

Danh sách các giao dịch đã phát sinh trong ca thu ngân:

 • Có chênh lệch/Has balance: Tích để lọc các giao dịch có phát sinh chênh lệch

 • Mã giao dịch và tên giao dịch (Description)

 • Tổng thu/Cash/Check Received: Tổng tiền thu của giao dịch

 • Tổng chi/Paiout: Tổng tiền chi của giao dịch

 • Tiền đáy đầu ca/Starting Balance: Số tiền đáy đầu ca (nếu có)

 • Tiền cuối ca thực tế/Counted: Tiền cuối ca thực tế theo từng hình thức thanh toán do người dùng tự nhập

 • Tiền cuối ca/Balance: Số tiền cuối ca của từng hình thức thanh toán theo thống kê của hệ thống = Starting Balance + Cash/Check Received - Paid out

 • Ghi chú thông tin/Comment: Ghi chú tham khảo

 • Nút chức năng: Xem chi tiết giao dịch

  • Số phòng/Room: Số phòng phát sinh giao dịch

  • Giờ - Ngày/Time - Date: Ngày giờ phát sinh giao dịch

  • Tên khách/Guest

  • Số tiền/Amount

  • Thông tin tham chiếu/Reference

  • Tên thu ngân/User

  • Ghi chú/Comment

[Close Shift] – Đóng ca thu ngân

Nhấn “Close Shift“ và nhập mật khẩu để thực hiện đóng ca thu ngân

 • Số tiền cuối ca dự kiến/Expected Balance: Tổng số tiền cuối ca do hệ thống tự thống kê

 • Số tiền cuối ca thực tế/Actual Balance: Tổng số tiền cuối ca thực tế do người dùng nhập

 • Chênh lệch/Variance: Chênh lệch (nếu có)

 • Mật khẩu/Password: Nhập lại mật khẩu của thu ngân

Nhấn “Close“ để thực hiện đóng ca thu ngân hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.