Skip to main content
Skip table of contents

Shortcut Keys (Phím tắt)

Tên màn hình (Screen Name)

Phím tắt (Shortcut Keys)

Đường dẫn (Open Link)

Login – Front Office – Nhấn tổ hợp phím “Ctrl” + “/”

Tổng quan (Summary)

Danh sách các tổ hợp phím tắt nhóm theo nhóm chức năng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Nhập từ khóa tìm kiếm tổ hợp phím tắt

In danh sách tổ hợp phím tắt

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.