Skip to main content
Skip table of contents

Số lượng phòng đã bán được (Sold Count)

Tên màn hình (Screen Name)

Số lượng phòng đã bán được (Sold Count)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Application - Rate Service Management – Setting - Sold Count

Tổng quan (Summary)

Hiển thị thông tin về số lượng phòng đã được bán theo Allotment Group của từng cơ sở.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

  • Property: cho phép chọn một hay nhiều cơ sở lưu trú

  • Select Date: Chọn khoảng thời gian (chặng ở)

  • Name: Tên cơ sở

  • Code: Mã Allotment Group Code

  • Date: Ngày bán

  • Sold Count: Số lượng phòng bán được theo từng ngày

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.