Skip to main content
Skip table of contents

Sơ đồ kế thừa của mã giá (Rate Hierarchy)

Tên màn hình (Screen Name)

Sơ đồ kế thừa của mã giá (Rate Hierarchy)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Rate Plan – Tab Hierarchy

Tổng quan (Summary)

Sơ đồ vị trí và mức chiết khấu của các mã giá phòng trong chuỗi mã giá kế thừa

Màn hình (Screen)

Lưu ý (Remarks)

Có thể tạo 10 cấp độ giá kế thừa “Advance Daily Rate(s)” dựa trên 1 Base Rate

Mã giá đã hết hạn sử dụng, có thể bật tắt bằng cách click vào ô vuông ( Show expired rate plan)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.