Skip to main content
Skip table of contents

Sửa thông tin đặt phòng con (Edit Reservation in Group)

Tên màn hình (Screen Name)

Sửa thông tin đặt phòng con (Reservations)

Đường dẫn (Open Link)

Log in - Front Office - Group Reservation - Chọn đoàn và nhấn “Edit” - Tại Tab Reservation

Tổng quan (Summary)

Màn hình chức năng cho phép tạo và chỉnh sửa các đặt phòng con của đoàn

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các đặt phòng

 • Mã xác nhận/Conf. No.: mã xác nhận của từng đặt phòng con.

 • Tên khách/Name: tên của từng khách lưu trú.

 • Ngày đến/Arrival: ngày đến của đặt phòng.

 • Ngày đi/Departure: ngày đi của đặt phòng.

 • Số khách/Prs: số khách lưu trú trong từng đặt phòng.

 • Số phòng/Room: số phòng vật lý của từng đặt phòng.

 • Mã giá/Rate Code: mã giá của từng đặt phòng.

 • Thành tiền/Amount: tổng tiền phòng của từng đặt phòng.

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của của từng đặt phòng.

Nút chức năng:

 • Chức năng chỉnh sửa gói giá/Amend Rate code: Thực hiện chỉnh sửa gói giá cho từng đặt phòng con theo từng ngày

  • Chọn ít nhất 1 đặt phòng con của đoàn để thực hiện chức năng này

 • Chức năng tạo dịch vụ vận chuyển/Create Transportation: Thực hiện tạo các dịch vụ đưa, đón khách hàng khi có nhu cầu

  • Chọn ít nhất 1 đặt phòng con của đoàn để thực hiện chức năng này

 • Chức năng tạo đặt phòng/Generate reservations: Tự động tạo các đặt phòng con của đoàn theo các tiêu chí đã chọn trước

  • (1) Chọn các thông tin số lượng người lớn, trẻ em và em bé để tạo đặt phòng mới trong đoàn

  • (2) Tìm kiếm gói giá/Search Rate: Nhấn vào để tìm kiếm các gói giá đã được cài sẵn trong đoàn

  • (3) Lựa chọn gói giá và loại phòng cho đặt phòng con theo các tiêu chí đã được cài sẵn trong đoàn

  • (4) Thêm đặt phòng/Add room rate: Chọn để thực hiện thêm 1 đặt phòng mới cho đoàn

  • (5) Nhấn để thực hiện tạo các đặt phòng con

 • Chức năng thêm mới/Add new: Thực hiện tạo tay các đặt phòng con của đoàn

 • Chức năng nhập dữ liệu tạo đặt phòng/Import booking: Thực hiện tạo đặt phòng cho nhiều phòng cùng 1 lúc bằng cách import dữ liệu theo template

 • Chức năng nhập thông tin danh sách phòng/Import rooming list: Thực hiện nhập thông tin theo danh sách phòng bằng cách import dữ liệu theo template

 • Chức năng xuất dữ liệu danh sách phòng/Export Rooming List: Xuất biểu mẫu file rooming list phục vụ import

 • Chức năng cập nhật hàng loạt các đặt phòng con/Bulk update reservation: Thực hiện cập nhật thông tin gói giá và ngày đến/đi theo số lượng lớn các đặt phòng con của đoàn

  • 1 Chọn các đặt phòng cần thay đổi thông tin ngày đến/đi hoặc cần thay đổi giá phòng

  • 2 Nhấn chọn biểu tượng “Bulk Update Reservation”

  • 3

   • (1) Nhấn chọn “Reservation Detail” để thay đổi thông tin đặt phòng liên quan đến ngày đến/ ngày đi của các đặt phòng cần thay đổi

   • (2) Chọn ngày đến/ ngày đi cần thay đổi

   • (3) Chọn “OK” để hoàn tất thay đổi

  • 4

   • (1) Nhấn chọn “Rate Code” để thay đổi thông tin gói giá phòng của các đặt phòng đã chọn

   • (2) Nhấn vào dấu “v” để chọn lại gói giá cần thay đổi

   • (3) Chọn “OK” để hoàn tất thay đổi

Lưu ý (Remarks)

 • Chức năng nhập thông tin danh sách phòng/Import rooming list: Nếu người dùng thao tác link profile khách trước khi thao tác import rooming list thì hệ thống sẽ không ghi nhận dữ liệu sau khi import

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.