Skip to main content
Skip table of contents

Subscription posting

Tên màn hình (Screen Name)

Quản lý post phí thành viên (Subscription posting)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Loyalty – Subscription posting

Tổng quan (Summary)

Giúp người dùng tự động gia hạn phí đăng ký (subscription fee) qua tài khoản công nợ cá nhân.

Màn hình (Screen)

image-20240102-074357.png

Trường thông tin (Fields Description)

Màn hình hiển thị thông tin các chương trình

 • Membership code/ Mã hội viên

 • Membership name / Tên hội viên tham gia

 • Time use/ Thời gian sử dụng

 • Post Month/ Tháng đăng ký

 • Program/ Chương trình tham gia

 • Amount/ Khoản tiền

 • AR - Profile/ Thông tin tài khoản công nợ

 • Note/ Lưu ý

 • Modified/ Thao tác chỉnh sửa

 • Property/ Cơ sở

 • Status/ Trạng thái sử dụng

Lưu ý: Mỗi dòng là phí thành viên của một tháng
(VD: Member tham gia chương trình từ 01/12/2023 đến 27/11/2024 thì sẽ hiển thị danh sách 12 dòng)

image-20240102-083324.png

[Post selected] – Gia hạn phí thành viên

image-20240102-084312.png

Sau khi chọn chương trình cần gia hạn (có thể chọn nhiều dòng để post), bấm Post selected
Màn hình hiển thị các thông tin của chương trình bao gồm:

 • Time use/ Thời gian sử dụng

 • Code/ Mã hội viên

 • Membership/ chương trình hội viên

 • Program/ Thông tin chương trình

 • Amount/ Khoản tiền cần post

 • AR - Profile/ Thông tin tài khoản công nợ

 • Note/ Lưu ý

 • Property/ Cơ sở có tài khoản công nợ

Lưu ý: Member có link Profile mới được post qua AR

image-20240102-084119.png

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.