Skip to main content
Skip table of contents

Tách giao dịch (Split Transaction)

Tên màn hình (Screen Name)

Tách giao dịch (Split Transaction)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Front Office – Reservation – Chọn đặt phòng – Nhấn “Go to Billing” – Tại giao dịch chi tiết nhấn ““ - Chọn “Split transaction

Tổng quan (Summary)

Chức năng cho phép tách giao dịch theo số tiền hoặc theo tỷ lệ %

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Thông tin tách một giao dịch:

  • Mã giao dịch/Transaction Code: Thể hiện thông tin cụ thể về mã giao dịch cần tách

  • Theo số tiền/Amount: Tích để tách giao dịch theo số tiền cụ thể

  • Theo tỷ lệ %/Percentage: Tích để tách giao dịch theo tỷ lệ % của số tiền gốc của giao dịch

  • Giá trị tách/Amount to split: Giá trị muốn tách. Tùy theo lựa chọn tách theo số tiền hay % để nhập giá trị tương ứng

  • Số tiền còn lại/Remain Amount: Số tiền còn lại của giao dịch sau khi tách

Nhấn “Submit“ để thực hiện tách giao dịch hoặc nhấn “Cancel“ để hủy bỏ

Lưu ý (Remarks)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.