Skip to main content
Skip table of contents

Tài khoản thu ngân (Account Cash Register)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục mã thu ngân (Account Cash Register)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Applications - PMS Configuration – Master Data – Property – Account Cash Register

Tổng quan (Summary)

Danh mục khai báo các mã tài khoản thu ngân

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các mã thu ngân đã khai báo

 • ID thu ngân/Register ID: ID thu ngân

 • Tên/Name: Tên mã thu ngân

 • Active: Loại kích hoạt

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một mã thu ngân

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một mã thu ngân

Thêm mới một mã thu ngân

Nhấn “Add” để thêm mới thông tin mã thu ngân

 • ID thu ngân/Register ID

 • Tên/Name: Tên mã thu ngân

 • Mật khẩu/Password

 • Xác nhận mật khẩu/Confirm Password

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã thu ngân khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.