Skip to main content
Skip table of contents

Tầng (Floor)

Tên màn hình (Screen Name)

Danh mục tầng (Floor)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Property Management – Floor

Tổng quan (Summary)

Danh mục các tầng của khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Danh sách các tầng đã khai báo

 • #: Số thứ tự

 • Mã/Code: Mã tầng

 • Tên/Name: Tên tầng

 • Nút chức năng/Action:

  • Sửa/Edit: Nhấn để thực hiện sửa lại thông tin của một tầng

  • Xóa/Delete: Nhấn để thực hiện xóa một tầng

Thêm mới một tầng

 • Mã/Code: Mã tầng

 • Tên/Name: Tên tầng

 • Mô tả/Description: Mô tả về tầng

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của tầng, bao gồm Hoạt động (Active) và Ngưng hoạt động (Inactive). Nhấn để chuyển giữa 2 tình trạng

Lưu ý (Remarks)

Khi xóa một mã tầng khỏi danh mục hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo tới người dùng

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.