Skip to main content
Skip table of contents

Tạo gói dịch vụ global (Create Global Package)

Tên màn hình (Screen Name)

Package Template

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Template - Package Template

Tổng quan (Summary)

Bộ gói dịch vụ (Package) tạo mã gói dịch vụ quy chuẩn cho toàn chuỗi và chức năng phân bổ về khách sạn/khu nghỉ dưỡng

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Creat New Global Package] – Chọn nút Create để tạo mới package thuộc bộ quy chuẩn chung

 • Code: Mã gói dịch vụ

 • Name: Tên của gói dịch vụ

 • Sell Date: Nhập ngày bắt đầu và kết thúc áp dụng của gói dịch vụ

 • Description: Thông tin chi tiết mô tả gói dịch vụ

 • Package Type: Chọn loại Package (Include, Exclude hoặc Bookable)

  • Include: gói dịch vụ sẽ được tính trong giá phòng

  • Exclude: gói dịch vụ được cộng thêm trên giá phòng và hiển thị tách riêng

  • Bookable: gói dịch vụ cho phép khách hàng nhìn và chủ động đặt thêm

 • Calculation Rule: Cách tính giá của package

  • Per person: giá trên một người

  • Per Adult: một người lớn

  • Per Child: một trẻ em

  • Per room: một phòng

  • Flat: Mức giá cố định

 • Posting Rhythm: Chọn thời gian gói package được bán (ngày đầu tiên đến, ngày cuối lưu trú, hoặc mỗi ngày trong khoảng thời gian lưu trú)

 • Min Los: thời gian lưu trú tối thiểu

 • Max Los: thời gian lưu trú tối đa

 • F&B Information: Người dùng sẽ chọn nếu package được tạo là gói ăn sáng, ăn trưa hoặc ăn tối

 • Create: Nhấn vào sẽ tạo mới một Package với thông tin đã nhập

 • Cancel: Nhấn vào khi muốn hủy việc tạo mới Package

[Property Distribute] - Phân bổ Package quy chuẩn chung về cơ sở

 • Chọn 1 hoặc nhiều package, nhấn vào nút Distribute

 • Chọn 1 hoặc nhiều cơ sở được phân bổ gói dịch vụ

 • Chọn Distribute để xác nhận. Cancel nếu muốn hủy bỏ việc phân bổ

[Import Package Template] - Nhập dữ liệu theo template

Người dùng có thể sử dụng template để nhập dữ liệu tạo package theo template mẫu dưới đây

06-GlobalPackage_template.xlsx

Lưu ý (Remarks)

Sau khi thực hiện phân bổ, người dùng vào danh mục Package tại cơ sở để kiểm tra và tiếp tục các bước thiết lập cho local package.

Đối với Package Type Include và Exclude, bắt buộc package được tính trên toàn bộ số người trong phòng. Với bookable, cho phép chọn lựa số lượng áp dụng.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.