Skip to main content
Skip table of contents

Tạo mới công việc giặt ủi (Create Task)

Tên màn hình (Screen Name)

Thêm mới yêu cầu giặt ủi (Create Task)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Laundry Management – Task Management – Nhấn “Create Task

Tổng quan (Summary)

Thêm mới các yêu cầu giặt ủi của khách và nhập đầy đủ các thông tin liên quan.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[General Information] – Thông tin chung

Nhập các thông tin chung của yêu cầu giặt ủi:

 • Tình trạng/Status: Tình trạng của yêu cầu giặt ủi, khi thêm mới mặc định là New

 • Người phụ trách/Assignee: Chọn người phụ trách yêu cầu từ danh sách nhân viên giặt ủi

 • Mã đặt phòng của khách có yêu cầu/Confirmation number

 • Số phòng/Area: Số phòng của khách

 • Tên khách/Guest Name

 • Yêu cầu đặc biệt/Special Request

[Item Information] – Chi tiết mặt hàng và giá

 • Loại dịch vụ/Service Type: Loại dịch vụ giặt ủi. Sẽ có 2 loại:

o Regular: Nhận trước 10h00 sáng sẽ được trả lại trong cùng một ngày. Sau 10:00 sáng sẽ trả lại trước 6:00 tối ngày hôm sau.

o Express before 4 Hours: Phục vụ hàng ngày từ 6:00 sáng đến 6:00 tối và sẽ được trả lại trong vòng 4 giờ với phụ phí 100%.

 • Mã giảm giá/Discount Code: Nếu phòng khách có mã giảm giá thì chọn mã giảm giá từ danh sách

 • Hiển thị các dịch vụ được khai báo trong danh mục Services Of Laundry. Phần lưới chi tiết đồ giặt sẽ được nhập tương ứng theo từng Service Type

 • Lưới chi tiết đồ giặt:

  • #: Số thứ tự

  • Đồ giặt/Item: Tên đồ giặt

  • Công việc/Job: Chọn loại công việc cần thực hiện

  • Số lượng/Quantity: Số lượng của đồ giặt

  • Đơn giá/Price: Hệ thống tự động lấy theo giá khai báo chi tiết theo công việc của từng đồ giặt

  • Tổng tiền dịch vụ/Total x Service

  • Tiền giảm giá/Discount: Căn cứ trên mã giảm giá, hệ thống sẽ tự động tính ra tiền giảm giá

  • Tiền phải trả/Total Remaining = Tổng tiền – Tiền giảm giá

  • Nút chức năng:

   • Thêm/Add Item: Nhấn để thêm dòng đồ giặt

 • Extra Information] – Thông tin khác

  • Các dịch vụ cộng thêm sau khi giặt ủi

[Attachment] – Hình ảnh đính kèm

Tải hình ảnh về đồ giặt của khách tại thời điểm nhận và thời điểm giao cho khách

[Job Information] – Thông tin chi tiết công việc

Cam kết dịch vụ/SLA: Thời gian thực hiện dịch vụ cam kết. Tính bằng phút. Bằng tổng thời gian của tất cả các đồ giặt trong bill của khách. Trường thông tin không cho sửa xóa.

 • Hạn hoàn thành/Due Date: Ngày hạn phải trả đồ giặt cho khách

 • Nhắc hẹn (phút)/Remind(Minute): Hỗ trợ nhắc nhân viên được giao việc hoàn thành công việc đúng hạn

 • Mức độ ưu tiên/Priority

 • Ghi chú/Notes: Các ghi chú và lưu ý về dịch vụ giặt ủi. Được cấu hình mặc định

 • Xác nhận của khách/E-Signature: Chữ ký xác nhận của khách. Có thể thay thế bằng Laundry/Dry-cleaning/Pressing Invoice đã được khách ký xác nhận ngay tại phòng

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.