Skip to main content
Skip table of contents

Tạo mới khách sạn (Create Property)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo mới khách sạn (Create Property)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Admin Setting – Properties – Kích “Create”

Tổng quan (Summary)

Tạo mới thông tin khách sạn/resort.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

Bao gồm các thông tin

[Basic Information] – Thông tin chung (1)

 • Logo: Logo của khách sạn/resort

 • Tình trạng/Status

 • Chuỗi/Chains: Chọn chuỗi mà khách sạn/resort thuộc về từ danh sách chuỗi

 • Múi giờ/UTC

 • Loại/Hotel Type: Loại khách sạn/resort. Chọn từ danh mục loại

 • Mã/Code

 • Số sao/Star *

 • Tên/Name

 • Số Hotline

 • Số ĐT/Phone

 • Ngày bắt đầu hoạt động/Begin Date

 • Khu vực/Region

 • Mô tả/Description

[Address Information] – Thông tin địa chỉ (2)

 • Quốc gia/Country: Chọn từ danh mục quốc gia

 • Tỉnh thành/Province: Chọn từ danh mục tỉnh thành

 • Thành phố/City: Nhập thành phố

 • Đường/Street: Nhập tên đường

 • Mã bưu điện/Postal Code

[Booking Information] – Thông tin đặt phòng (3)

 • Độ tuổi/Age Range: Khoảng độ tuổi

 • TripAdvisor: Đường link đánh giá của khách sạn/resort trên TripAdvisor

 • Quy định check-in/Check-in Description: Mô tả các thông tin check-in theo quy định của khách sạn

 • Quy định check-out/Check-out Description: Mô tả các thông tin check-out theo quy định của khách sạn

 • Quy định khác/Term and Condition: Nội dung các quy định khác của khách sạn

 • Địa chỉ email/Email Contact: Địa chỉ email của bộ phận đặt phòng, phục vụ hiển thị và lấy lên các mẫu biểu (nếu có)

 • Ghi chú/Direction Note

 • Email Image: Icon mail

[Extended Information] – Thông tin khác (4)

 • Tiền tệ/Currency: Đơn vị tiền tệ

 • Check-in Time: Giờ check-in

 • Check-out Time: Giờ check-out

 • Dấu cách phần ngàn/Thousand Delimiter

 • Kiểu làm tròn/Rounding Type

 • Số thập phần hiển thị/Allowed Decimal

 • Kiểu hiển thị số âm/Negative Display Type

[Media Information] – Thông tin truyền thông & quảng bá (5)

Tải video hoặc clip về khách sạn/resort phục vụ mục đích truyền thông và quảng bá hình ảnh

[Hotel Feature] – Thông tin tiện nghi (6)

 • Tiện nghi/Hotel Feature: Tích chọn các tiện nghi và tiện ích của khách sạn từ danh sách

 • Thẻ/ Tags: Phân biệt Vùng

[Payment Information] – Thông tin hình thức thanh toán (7)

 • Hình thức thanh toán/Payment Method: Hình thức thanh toán áp dụng của khách sạn/resort

 • Loại thẻ/Payment Card Type: Loại thẻ chấp nhận thanh toán của khách sạn/resort

[Bank Information] – Thông tin ngân hàng (8)

 • Chủ tài khoản/Beneficiary

 • Số tài khoản/Account Number

 • Tên ngân hàng/Bank Name

 • Địa chỉ/Bank Address

 • Mã Swift/Swift Code

 • Mã số thuế/Tax Number

[Property Contact] – Thông tin liên hệ (9)

 • General Director Name/Tên GM

 • General Director Email/Địa chỉ mail của GM

 • General Director Phone/Số ĐT của GM

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.