Skip to main content
Skip table of contents

Tạo mới quỹ phòng cố định (Create Hard Block)

Tên màn hình (Screen Name)

Tạo Hard Block Allotment (Create Hard Block)

Đường dẫn (Open Link)

Log in – Rate Service Management – Allotment – Tab Hard Block

Tổng quan (Summary)

Hard Block Allotment (HB) - Quỹ phòng cố định sẽ được tạo cho một kênh bán phòng, khi tạo chi tiết phòng cho HB thì số phòng này chỉ được sử dụng cho quỹ HB này và cũng được trừ trực tiếp trong quỹ phòng.

Màn hình (Screen)

Trường thông tin (Fields Description)

[Filter] – Điều kiện tìm kiếm

 • Select Property: Chọn cơ sở lưu trú muốn xem hoặc khai báo HB từ danh sách các cơ sở lưu trú mà người dùng được phân quyền

 • Show Expired Allotment: Chọn để xem thông tin của các quỹ phòng hết hạn

 • Code & Name: Mã và Tên Hard Block

 • Distribution Channel: Kênh bán phòng được tạo Hard Block

 • Block Series: Mã Block Series của Opera để đồng bộ giới hạn phòng từ Opera

 • From: Ngày bắt đầu áp dụng của Hard Block

 • To: Ngày kết thúc áp dụng của Hard Block

 • Nút chức năng/Action:

  • Create: Tạo mới một Hard Block

  • Export: Xuất danh sách thông tin quỹ phòng cố định

  • Config Rate: Nhấn để chọn các mã giá phòng muốn thiết lập cho Hard Block

  • Sửa/Update: Sửa thông tin Hard Block

  • Xóa/Delete: Xóa thông tin Hard Block

[Create Hard Block Allotment] - Tạo Hard Block

 • Nhấn vào nút Create để tạo mới một Hard Block

 • Nhập vào các thông tin được yêu cầu khai báo: Code, Name, From - To, Distribution Channel, Nationality

 • Create: Nhấn vào để tạo mới Hard Block

 • Cancel: Nhấn vào để hủy việc tạo mới Hard Block

[Delete Hard Block Allotment] - Xóa Hard Block

Chọn vào biểu tượng xóa của Hard Block cần xóa

Chọn vào Confirm tại cửa sổ xác nhận nếu muốn xác nhận xóa hoặc chọn vào Cancel để hủy việc xóa

Lưu ý (Remarks)

N/A

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.